Algemene voorwaarden voor levering van producten door Denti Bianchi B.V.

Grote Haven 4
2851 BM Haastrecht

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Denti Bianchi B.V. (DB) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DB uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en DB.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen DB en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van DB accepteert middels het volledig en correct invullen van het door DB beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 DB behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij DB Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door DB wordt vermeld bij uitgifte.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De persoonlijke DB kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De DB kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Denti Bianchi en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. DB behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door DB aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door DB voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller DB toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling door stornering wordt de service van DB gestaakt. Bij niet tijdige betaling wegens ontoereikend saldo wordt nog 1 incasso gepoogd. Bij mislukken daarvan wordt de service van DB gestaakt.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is DB gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen. Aanmaningen na de eerste herinneringen zullen verhoogd worden met administratiekosten. 

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door DB uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door DB te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door DB te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door DB aangeboden herhaalservice wijzigen of met onmiddellijke ingang opzeggen.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland.

6.2 Levering geschiedt op kosten van DB op het bij de bestelling opgegeven adres.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 DB bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.5 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. In verband met de hygiëne neemt DB alleen ongeopende verpakkingen retour. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DB retourneren conform de door DB gegeven instructies.

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Grote Haven 4, 2851 BM, Haastrecht.

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal DB

de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

8.1 DB gebruikt de gegevens van de gebruiker voor de levering van zijn producten, algemene communicatie met de gebruiker en het verlenen van service aan de gebruiker. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de gebruiker. DB zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.

8.2 DB zal naar aanleiding van een schriftelijk verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 DB garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door DB verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 DB garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 DB behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft DB de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door DB gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; DB behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen DB en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De arrondissementsrechtbank te Den Haag is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen DB en Besteller voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Den Haag, april 2019.

Dent-bianchi.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten